آثار پرداخت ثالث در نظام حقوقی افغانستان
آثار پرداخت ثالث در نظام حقوقی افغانستان

سید عباس موسوی

دوره 5، شماره 19 ، اسفند 1401، ، صفحه 30-40

https://doi.org/10.22034/aeclr.2024.389421.1112

چکیده
  قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به‌صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می‌تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی تقصیر و نقش آن در تشکیل مسولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه
مطالعه تطبیقی تقصیر و نقش آن در تشکیل مسولیت مدنی در نظام حقوقی افغانستان و ترکیه

سید عباس موسوی

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1401، ، صفحه 7-23

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.338616.1088

چکیده
  در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان‌بار اصولاً ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان، ترکیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
مطالعه تطبیقی رجوع از ایجاب در نظام حقوقی افغانستان، ترکیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

سید عباس موسوی

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1400، ، صفحه 46-64

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.334301.1085

چکیده
  در تمام نظام های حقوقی برای تشکیل عقد حداقل وجود دو اراده انشائی متقابل و متناسب به هم لازم است که در اصطلاح حقوق به آنها ایجاب و قبول می‌گویند. به اولین بیان اراده در جهت انعقاد عقد ایجاب گفته می‌شود. ...  بیشتر