بررسی مسئولیت ناشی از تاخیر جبران خسارت بدنی در حوادث رانندگی
بررسی مسئولیت ناشی از تاخیر جبران خسارت بدنی در حوادث رانندگی

فاطمه رجایی

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1401، ، صفحه 7-26

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.347347.1099

چکیده
  اطاله دادرسی، طول درمان زیان دیده، تاخیر و تعلل شرکت بیمه در پرداخت خسارت، عدم اقدام به موقع زیان دیده در مراجعه به شرکت بیمه به منظور دریافت خسارت و یا عدم شکایت به موقع وی علیه راننده مسبب حادثه، عدم ...  بیشتر