بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو
1. بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو

بابک سیفی آتشگاه

دوره 3، شماره 10 ، پاییز 1399، ، صفحه 65-76

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2020.120548

چکیده
  پدیده پناهندگی از زمان‌های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه جهانی به حساب می آید. قدمت پناهندگی به اندازه زندگی اجتماعی بشری بوده و در هر تاریخ و جامعه‌ای ...  بیشتر
فرآیند جهانی شدن و حقوق شهروندی
2. فرآیند جهانی شدن و حقوق شهروندی

بابک سیفی آتشگاه

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1397، ، صفحه 63-81

چکیده
  جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر ...  بیشتر