شناخت علامت تجارتی در نظام حقوقی ایران با نگرشی در کنوانسیون های بین المللی
1. شناخت علامت تجارتی در نظام حقوقی ایران با نگرشی در کنوانسیون های بین المللی

جواد ساسانی

دوره 1، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 101-126

چکیده
  علامت تجاری به عنوان محصول فکری انسان و منقول غیر مادی، از جمله حقوق مالکیت صنعتی بوده و اغلب با کالا به کار می­رود و نقش آن، معرفی منشاء تولید کالا و آگاه سازی مصرف کننده از کیفیت ویژه‌ی محصولی است ...  بیشتر