واکاوی فقهی-حقوقی نقش اقامتگاه در احوال شخصیه
واکاوی فقهی-حقوقی نقش اقامتگاه در احوال شخصیه

سمیه آهنگران

دوره 4، شماره 13 ، شهریور 1400، ، صفحه 27-39

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.293776.1064

چکیده
  اقامتگاه به عنوان عامل اصلی در تعیین تابعیّت حقوقی به شمار می رود، این عامل در سیستم های حقوقی مختلف مورد توجّه قرار گرفته است. و از سوی دیگر منشأ تغییر قوانین در ازدواج ، طلاق، ارث و وصیت می شود. برای تعیین ...  بیشتر