بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری
بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری

مصطفی احمدی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.282207.1053

چکیده
  در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این ...  بیشتر