محدودیت های قانونی مطبوعات در ایران با نگرشی بر حقوق انگلیس
محدودیت های قانونی مطبوعات در ایران با نگرشی بر حقوق انگلیس

نسیم خداخواه

دوره 2، شماره 4 ، خرداد 1398، ، صفحه 67-79

چکیده
  معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ، از طرفی مظهر تمدن دولت – ملت هاست و از سوی دیگر ضرورتی متعالی است که اساس آن ، آزادی جامعه مدنی کشورهاست ، ولیکن ابراز ...  بیشتر