نقد و بررسی فقهی اخذ اجرت بر واجبات و صناعات نظامیه
نقد و بررسی فقهی اخذ اجرت بر واجبات و صناعات نظامیه

عبدالجبار زرگوش نسب؛ فاطمه کهزادی مقدم

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1398، ، صفحه 7-24

چکیده
  حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به‌ دست می‏آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می‏شود، ممنوع است وصنعت هایی که ...  بیشتر