بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری
بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری

مصطفی احمدی

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، ، صفحه 83-104

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.282207.1053

چکیده
  در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این ...  بیشتر
« عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی »
« عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی »

سجاد صمندری

دوره 4، شماره 12 ، خرداد 1400، ، صفحه 159-182

https://doi.org/10.22034/aeclr.2021.290954.1062

چکیده
  در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده‌ی فقهی دستمایه‌ی برخی از پژوهشگران عرصه‌ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ...  بیشتر