پیشگیری از خشونت علیه زنان با رویکردی بر جامعه شناسی ساختار ها-رفتارها و تعاملات بازیگران از منظر علوم اجتماعی
پیشگیری از خشونت علیه زنان با رویکردی بر جامعه شناسی ساختار ها-رفتارها و تعاملات بازیگران از منظر علوم اجتماعی

امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری

دوره 5، شماره 16 ، خرداد 1401، ، صفحه 74-88

https://doi.org/10.22034/aeclr.2023.357007.1102

چکیده
  در عرصه مبارزه و جلوگیری از خشونت علیه زنان، اگرچه بازیگران اصلی (دولت‌ها و سازمانهای بین المللی) ثابت هستند اما فرآیند منع خشونت علیه زنان شامل حجم بسیار وسیعی از بازیگران داخلی و بین المللی متعدد بزرگ ...  بیشتر