مقررات گذاری در چین از منظر حقوق بین الملل معاهدات
مقررات گذاری در چین از منظر حقوق بین الملل معاهدات

سعید شعبانی؛ سبحان طیبی

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1398، ، صفحه 40-59

چکیده
  چین طی سی سال گذشته در اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. اگرچه قانون اساسی و قوانین عادی چین، درباره وضعیت معاهدات در نظام حقوقی داخلی قوانین کلی را وضع نمیکنند ...  بیشتر
بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ایران و کانادا
بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ایران و کانادا

رضا بنی آشکار؛ مائده قدیمی گوشلوندانی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1398، ، صفحه 62-91

چکیده
  اقامتگاه مقر هرشخص اعم از حقوقی یا حقیقی می­باشد. معیارهای گوناگونی از سوی قانونگذارهای کشورها  جهت تعیین اقامتگاه اشخاص اتخاذ شده است. در حقوق بین­الملل­خصوصی  اقامتگاه را رابطه­ای حقوقی، ...  بیشتر