طلاق توافقی در حقوق ایران و فرانسه
طلاق توافقی در حقوق ایران و فرانسه

مریم اکبری؛ مهدیه محمد تقی زاده

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1399، ، صفحه 21-45

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.120546

چکیده
  هدف: پژوهش پیش رو با هدف تبیین طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران، سعی در یافتن چگونگی انجام این نوع طلاق، ضعف های قانونی و علل تمایل متقاضیان طلاق به چنین طلاقی دارد. همچنین سعی دارد تا با بررسی قوانین فرانسه، ...  بیشتر