حق منع استفاده بدون اذن از علامت تجارتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن
حق منع استفاده بدون اذن از علامت تجارتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن

جواد ساسانی

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1399، ، صفحه 7-33

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118093

چکیده
  در نظام حقوقی ایران، با به ثبت رسانیدن علامت تجاری، حق استعمال انحصاری مالک آن نشات می‌گیرد. علامت ثبت شده نیز از زمان تسلیم اظهارنامه، مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد. بنابراین، از جمله حقوق ایجاد شده‌ی ...  بیشتر