وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری(برات و سفته)
وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری(برات و سفته)

زهرا طهماسبی یساولی؛ ابوالفضل دنکوب

دوره 3، شماره 10 ، آذر 1399، ، صفحه 7-20

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.120545

چکیده
  چکیده این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: ...  بیشتر