وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری(برات و سفته)
1. وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری(برات و سفته)

زهرا طهماسبی یساولی؛ ابوالفضل دنکوب

دوره 3، شماره 10 ، پاییز 1399، ، صفحه 7-20

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2020.120545

چکیده
  چکیده این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: ...  بیشتر