بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو
51. بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو

بابک سیفی آتشگاه

دوره 3، شماره 10 ، پاییز 1399، ، صفحه 65-76

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2020.120548

چکیده
  پدیده پناهندگی از زمان‌های دور وجود داشته و امروزه در قرن بیست و یکم نیز همچنان یکی از مهمترین مشکلات جامعه جهانی به حساب می آید. قدمت پناهندگی به اندازه زندگی اجتماعی بشری بوده و در هر تاریخ و جامعه‌ای ...  بیشتر
بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری
52. بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری

مصطفی احمدی

دوره 4، شماره 12 ، بهار 1400، ، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2021.282207.1053

چکیده
  در روابط حقوقی،قواعدی وجود دارد که زیربنای آن را تشکیل داده و باعث استواری بنای عدالت می شود. قاعده لاضرار یکی از این قواعد پایه ای بوده که در اصل چهلم قانون اساسی بر آن تاکید شده است. مفهوم این قاعده این ...  بیشتر
منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی
53. منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی

محمدظاهر محمدی؛ حسین شفیعی فینی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1398، ، صفحه 92-118

چکیده
  در غیاب قانون منسجم و نوشته در کشورهای اسلامی، قواعد فقه مبنای قضاوت بوده است و فقها و قضات ناگزیر از مراجعه به این قواعد بوده اند که در هر کدام از مذاهب اسلامی به شیوه و سیاق خاصی تدوین شده است این مقاله ...  بیشتر
فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر
54. فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر

حسین جعفری؛ علی به روش؛ نرجس خاتون سرحدی نسب

دوره 4، شماره 12 ، بهار 1400، ، صفحه 105-119

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2021.284845.1055

چکیده
  فقیهان ‌موضوع تجارت را از حیث حکم شرعی به سه دسته یعنی‌ محرّم، مکروه و مباح تقسیم کرده‌اند یکی از احکام که محل تشتت آراء واقع شده است، بحث « فروش قرآن» آن هم در دو مقوله به مسلمان و کافر می‌باشد.در ...  بیشتر
بازخوانی قاعده‌ی «نفی‌سبیل» در دولت مدرن اسلامی
55. بازخوانی قاعده‌ی «نفی‌سبیل» در دولت مدرن اسلامی

محمدرضا دانش شهرکی

دوره 4، شماره 12 ، بهار 1400، ، صفحه 120-140

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2021.286522.1057

چکیده
  اندیشه‌ی طرفداران رویکرد سنتی به فقه، مبتنی بر مناسبات سنتی، همواره حول‌محور مفاهیم مشترکی نظیر «اسلام» و «جامعه‌ی مسلمین»، وجوب صیانت از «اسلام» و نفی سلطه‌ی «کفار» قوام یافته‌است، ...  بیشتر
تبیین اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی
56. تبیین اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی

مهدی میهمی؛ مرضیه فتحی برناجی؛ محمدعلی قدوسی

دوره 4، شماره 12 ، بهار 1400، ، صفحه 141-158

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2021.289713.1060

چکیده
  با توجه به تحولات پر اهمیت اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی و توجه خاص سایر کشورها به برقراری ارتباطات اقتصادی وتجاری با یکدیگر و با توجه به حجم عظیم فعالیت ها و کنترل و هدایت نیروهای متخصص آنها در ...  بیشتر
« عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی »
57. « عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی »

سجاد صمندری

دوره 4، شماره 12 ، بهار 1400، ، صفحه 159-182

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2021.290954.1062

چکیده
  در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده‌ی فقهی دستمایه‌ی برخی از پژوهشگران عرصه‌ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ...  بیشتر