آ

 • آرین، مهدی مطالعه تطبیقی بررسی رابطه نامشروع در فقه و حقوق کیفری ایران [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 39-61]

 • آقاپور، هادی نحوه اجبار به انجام تعهدات قراردادی (حقوق ایران-فقه امامیه) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 7-21]

 • آهنگران، سمیه بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاری [دوره 3، شماره 11، 1399، صفحه 48-59]

 • آهنگران، سمیه واکاوی فقهی-حقوقی نقش اقامتگاه در احوال شخصیه [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 27-39]

ا

 • احمدی، مصطفی بررسی تطبیقی غفلت از قاعده لاضرار در فقه و رویه قضایی کیفری [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 83-104]

 • احمدیان، سعید بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل [دوره 3، شماره 11، 1399، صفحه 7-29]

 • افشاری، معصومه حدود تمکین زوجه وموارد سقوط نفقه در فقه شیعه واهل تسنن وحقوق [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 37-62]

 • اکبری، مریم طلاق توافقی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 10، 1399، صفحه 21-45]

 • اکرامی، شهزاد مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 34-58]

 • امامی، محمد نظریه عدالت قاضی عبدالجبار؛ مطالعه ای تطبیقی در کلام اعتزالی و حقوق عمومی [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 61-80]

 • امین، سیدعلیرضا مبانی تصحیح قراردادهای غیرمعهود با تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی [دوره 4، شماره 14، 1400، صفحه 77-100]

 • انتصاریان، جواد الزامات حقوقی حاکم بر تبلیغات تجاری سایبری و ضمانت اجرای کیفری آن با رویکرد تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 7-23]

 • انتظاری نجف آبادی، علیرضا بررسی عملکرد پدرانه دولت مدرن در قراردادهای بخش حقوق خصوصی [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 40-60]

 • ایزدپناه، غلامرضا رویکردی تطبیقی بر وظایف و اختیارات و مسئولیت مدنی بازرس شرکتهای سهامی [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 25-39]

 • ایزدپناه، غلامرضا بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل [دوره 3، شماره 11، 1399، صفحه 7-29]

ب

 • بخشی، زهرا بررسی تطبیقی اهداف کیفر درحقوق اسلامی و غربی [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 51-73]

 • بنی آشکار، رضا بررسی مفهوم اقامتگاه در حقوق ایران و کانادا [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 62-91]

 • به روش، علی فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 105-119]

 • به روش، علی ساختار شناسی و پدیدار شناسی در علم هرمنوتیک با نگاهی به اصول فقه‎ [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 81-102]

ج

 • جعفری، حسین فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 105-119]

 • جعفری، حسین ساختار شناسی و پدیدار شناسی در علم هرمنوتیک با نگاهی به اصول فقه‎ [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 81-102]

ح

 • حسینی کرابی، سیدمجتبی نظریه عدالت قاضی عبدالجبار؛ مطالعه ای تطبیقی در کلام اعتزالی و حقوق عمومی [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 61-80]

خ

 • خادم رضوی، قاسم الزامات حقوقی حاکم بر تبلیغات تجاری سایبری و ضمانت اجرای کیفری آن با رویکرد تطبیقی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 7-23]

 • خاکپور، منصور موانع اعمال قاعده مقابله با خسارت ( مطالعه تطبیقی با حقوق آمریکا ) [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 7-28]

 • خاکی، آیت جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 55-76]

 • خداخواه، نسیم محدودیت های قانونی مطبوعات در ایران با نگرشی بر حقوق انگلیس [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 67-79]

 • خدادادی، اشرف مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی [دوره 4، شماره 14، 1400، صفحه 52-76]

 • خوبیاری، حامد بررسی احتیاط در معنای فقهی به‌مثابه اصل زیست‌محیطی احتیاط [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 24-41]

 • خوبیاری، حامد تحلیل جلوه‌های اقتصادیِ تعهدات غیرقراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 103-117]

د

 • دانش شهرکی، محمدرضا بازخوانی قاعده‌ی «نفی‌سبیل» در دولت مدرن اسلامی [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 120-140]

 • دنکوب، ابوالفضل وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری(برات و سفته) [دوره 3، شماره 10، 1399، صفحه 7-20]

ذ

 • ذوالفقاری، حدیثه فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1400، صفحه 128-152]

ر

 • ربانی موسویان، سید علی بررسی تطبیقی اهداف کیفر درحقوق اسلامی و غربی [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 51-73]

 • رضی، پوریا تحلیل جلوه‌های اقتصادیِ تعهدات غیرقراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 103-117]

 • روستایی، حمید بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاری [دوره 3، شماره 11، 1399، صفحه 48-59]

 • روشن، محمد اصل صحت در عبادات از نظر اهل سنت [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 7-25]

 • ریاحی، نوربخش مبانی و مدل های تفکیک قوا در ایران و نظام های سیاسی مردم سالار( انگلیس، فرانسه، آمریکا) [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 23-50]

ز

س

 • ساسانی، جواد شناخت علامت تجارتی در نظام حقوقی ایران با نگرشی در کنوانسیون های بین المللی [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 101-126]

 • ساسانی، جواد ثبت علامت تجاری و حق استفاده ی انحصاری (با نگرشی تطبیقی) [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 24-55]

 • ساسانی، جواد حق منع استفاده بدون اذن از علامت تجارتی و مسئولیت مدنی ناشی از آن [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 7-33]

 • ساسانی، ولی مطالعه تطبیقی تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ایران انگلستان و جمهوری آذربایجان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 46-73]

 • سرحدی نسب، نرجس خاتون فروش قرآن با رویکردی به دیدگاه علامه حلی و مقایسه آن با آرای فقیهان متقدم، متاخر و معاصر [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 105-119]

 • سرحدی نسب، نرجس خاتون ساختار شناسی و پدیدار شناسی در علم هرمنوتیک با نگاهی به اصول فقه‎ [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 81-102]

 • سلیمیان، اباالفضل رویکردی تطبیقی بر استرداد و سقوط دعوا [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 7-23]

 • سلیمیان، اباالفضل رویکردی تطبیقی بر وظایف و اختیارات و مسئولیت مدنی بازرس شرکتهای سهامی [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 25-39]

 • سلیمیان، اباالفضل بررسی استقلال نهاد قضاوت و وکالت از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل [دوره 3، شماره 11، 1399، صفحه 7-29]

 • سید بنابی، سید باقر مطالعه تطبیقی تبیین نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقی و فقهی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 42-62]

 • سید حاتمی، مریم خسارت ناشی از بازداشت با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 22-45]

 • سیدی بنابی، سید باقر مطالعه تطبیقی حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و رساله حقوق امام سجّاد (ع) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 74-100]

 • سیفی، آناهیتا چالش ها و ضعف های اجرایی تصمیمات دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 29-56]

 • سیفی آتشگاه، بابک فرآیند جهانی شدن و حقوق شهروندی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 63-81]

 • سیفی آتشگاه، بابک بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه امامیه و کنوانسیون 1951 ژنو [دوره 3، شماره 10، 1399، صفحه 65-76]

ش

 • شجاعی، علیرضا بررسی تطبیقی آثار عقد باطل و فاسد در حقوق ایران، افغانستان و فرانسه [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 7-36]

 • شعبانی، سعید مقررات گذاری در چین از منظر حقوق بین الملل معاهدات [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 40-59]

 • شفق، عبدالخالق حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک [دوره 4، شماره 14، 1400، صفحه 32-51]

 • شفیعی فینی، حسین منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 92-118]

 • شهیدی، محمود بررسی عملکرد پدرانه دولت مدرن در قراردادهای بخش حقوق خصوصی [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 40-60]

ص

 • صالحی، جواد لباس دوربین‌دار پلیس و کارکرد حقوقی آن در نظام عدالت کیفری ایران [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 7-22]

 • صحرائی، معصومه بررسی عرف و مصادیق وکاربردآن در وضوء، تیمم، صلاة وحج [دوره 3، شماره 10، 1399، صفحه 46-64]

 • صمندری، سجاد « عدالت و ابواب فقهی آن در فقه اسلامی » [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 159-182]

ط

 • طاهری، محمد کارکرد قرارداد محرمانگی در قلمرو تجارت بین‌الملل [دوره 4، شماره 14، 1400، صفحه 7-31]

 • طهماسبی یساولی، زهرا وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری(برات و سفته) [دوره 3، شماره 10، 1399، صفحه 7-20]

 • طیبی، سبحان مقررات گذاری در چین از منظر حقوق بین الملل معاهدات [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 40-59]

ع

 • عزیزی، محمد علی مطالعه تطبیقی نهاد قیمومیت و عناصر آن در نظام حقوقی ایران و مصر [دوره 2، شماره 7، 1398]

غ

 • غفاریان، محمد مطالعه تطبیقی تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ایران انگلستان و جمهوری آذربایجان [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 46-73]

ف

 • فتحی برناجی، مرضیه تبیین اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 141-158]

 • فروغی نیا، حسین مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی [دوره 4، شماره 14، 1400، صفحه 52-76]

 • فولادی، اسماعیل بررسی تخریب محیط زیست و منابع طبیعی از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 7-38]

ق

ک

 • کرمی کلمتی، فرزاد اصل حسن نیت و انصاف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 63-82]

 • کریمیان، فاطمه خسارت ناشی از بازداشت با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 22-45]

 • کریمی نیا، محمدمهدی بررسی تطبیقی آثار عقد باطل و فاسد در حقوق ایران، افغانستان و فرانسه [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 7-36]

 • کهزادی مقدم، فاطمه نقد و بررسی فقهی اخذ اجرت بر واجبات و صناعات نظامیه [دوره 2، شماره 6، 1398، صفحه 7-24]

گ

 • گندمکار، رضاحسن اصل حسن نیت و انصاف در تفسیر قراردادها در حقوق ایران و انگلستان [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 63-82]

ل

 • لطفی، جاوید استیفاء و مسئولیت ناشی از آن در حقوق ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 59-78]

م

 • مالکی، جلیل رویکردی تطبیقی بر استرداد و سقوط دعوا [دوره 1، شماره 2، 1397، صفحه 7-23]

 • مجاهد، افشین مطالعه تطبیقی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل [دوره 3، شماره 11، 1399، صفحه 30-47]

 • مجاهد، افشین رویکردی تطبیقی بر حریم خصوصی [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 7-26]

 • مجرد آیلار، بهمن موانع و محدودیت های دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی بر جرایم حافظان صلح [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 44-66]

 • محمد تقی زاده، مهدیه طلاق توافقی در حقوق ایران و فرانسه [دوره 3، شماره 10، 1399، صفحه 21-45]

 • محمدی، محمدظاهر اصل صحت در عبادات از نظر اهل سنت [دوره 2، شماره 4، 1398، صفحه 7-25]

 • محمدی، محمدظاهر منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی [دوره 2، شماره 5، 1398، صفحه 92-118]

 • منصوری نعلبندان، جواد مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی مطابق با لایحه جدید [دوره 4، شماره 14، 1400، صفحه 101-126]

 • موسوی فرد، سیدمحمدرضا فلسفه عقوبت تعزیر از منظر آموزه های جرم شناسی اسلامی [دوره 4، شماره 14، 1400، صفحه 128-152]

 • میرزایی یزدی، زهرا مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی مطابق با لایحه جدید [دوره 4، شماره 14، 1400، صفحه 101-126]

 • میرهادی، پیمان بررسی عملکرد پدرانه دولت مدرن در قراردادهای بخش حقوق خصوصی [دوره 4، شماره 13، 1400، صفحه 40-60]

 • میهمی، مهدی تبیین اثر و نقش توسعه در پرتو حقوق بین الملل اقتصادی [دوره 4، شماره 12، 1400، صفحه 141-158]

ن

 • ندایی، میثم مطالعه تطبیقی حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر و رساله حقوق امام سجّاد (ع) [دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 74-100]

 • ندایی، میثم مطالعه تطبیقی تبیین نشوز زوجه و نشوز زوج در مبحث حقوقی و فقهی [دوره 1، شماره 3، 1397، صفحه 42-62]

 • نریمانی، یاسر چالش ها و ضعف های اجرایی تصمیمات دیوان کیفری بین المللی [دوره 2، شماره 7، 1398، صفحه 29-56]