اسامی اعضای محترم هیات تحریریه به ترتیب تاریخ عضویت:


اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر دیمیتری پلتنف دانشگاه ایالتی چلیابینسک، روسیه، دکترای اقتصاد، عضو هیئت علمی

اقتصاد (میان رشته ای)