اسامی اعضای محترم هیات تحریریه به ترتیب تاریخ عضویت:


سردبیر


دکتر آناهیتا سیفی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

حقوق بین الملل

  • hafezehseifiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر قاسم زمانی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(استاد تمام)

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین غلامی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (استاد تمام)

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر مرتضی ابراهیمی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی(دانشیار)

علوم سیاسی (میان رشته ای)

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد تقی کرمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (دانشیار)

فلسفه و کلام اسلامی (میان رشته ای)

اعضای هیات تحریریه


دکتر ولی اله خوشطینت عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل(دانشیار)

الهیات(میان رشته ای)

اعضای هیات تحریریه


دکتر جواد صالحی حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهران(دانشیار)

حقوق بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی عباس حیاتی عضو هیات علمی دانشگاه رازی(دانشیار)

حقوق خصوصی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر دیمیتری پلتنف دانشگاه ایالتی چلیابینسک، روسیه، دکترای اقتصاد، عضو هیئت علمی

اقتصاد (میان رشته ای)

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر منصور میر سعیدی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(استادیار)

حقوق جزا و جرم شناسی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مهدیه محمد تقی زاده عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (استادیار)

حقوق خانواده

  • m.mtaghizadeyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر جعفر سلمان زاده عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی(استادیار)

فقه و حقوق خصوصی

  • salmanzadeh1363gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمدهادی فضلعلی مدرس دانشگاه و مستشار دادگاه تجدید نظر

حقوق خصوصی

  • mh.fazlaligmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر زهرا ساعدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز(استادیار)

حقوق جزا و جرم شناسی

  • zahrasaedi84gmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مجتبی انصاریان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور(استادیار)

حقوق بین الملل عمومی

  • m_ansarianpnu.ac.ir

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر نجمه رزم خواه عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور(استادیار)

حقوق بین الملل

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مسعود خدیمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور(استادیار)

حقوق بین الملل عمومی

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر عطا اله صالحی عضو هیات علمی دانشگاه باهنر کرمان(استادیار)

حقوق بین الملل

دبیر تخصصی


دکتر منصور خاکپور عضو هیات علمی(وابسته) دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل(استادیار)-سردفتر اسناد رسمی

حقوق خصوصی

  • mansoor_6066khyahoo.com

مدیر مسئول


جواد ساسانی مدرس دانشگاه -وکیل دادگستری

حقوق خصوصی

مدیر اجرایی


بابک سیفی آتشگاه مدرس دانشگاه

علوم سیاسی

  • babakseifi70gmail.com
  • 09354551107

ویراستار ادبی


فاطمه خاکپور کارشناس ارشد ادبیات و زبان فارسی -دبیر آموزش و پرورش

ادبیات و زبان فارسی

  • fkhakpour8gmail.com