اسامی اعضای محترم هیات تحریریه به ترتیب تاریخ عضویت:


اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر نجمه رزم خواه عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور(استادیار)

حقوق بین الملل