پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف (AECLR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله