عاشورا، گلستانی است با سَروْهای سرخ شهادت و نخل‌های ارغوانی ایثار و خون، و دانشگاهی است که هر سالک الی اللّه‏ باید آن را ببیند.
عاشورای حسینی تسلیت باد

فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف