جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی
1. جایگاه نظم عمومی در قراردادها با رویکردی بر کنوانسیون های بین المللی

آیت خاکی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1397، ، صفحه 55-76

چکیده
  نظم عمومی از مهم ترین نهاد های حقوقی است که در نظام حقوقی تمام کشورها جایگاه ویژه ای دارد. این نهاد رابطه بسیار تنگاتنگی با منافع اجتماع دارد و حتی بسیاری از حقوقدانان در تعریف نظم عمومی آن را به منافع ...  بیشتر