مطالعه تطبیقی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل
1. مطالعه تطبیقی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای از منظر فقه امامیه و حقوق ایران و حقوق بین‌الملل

افشین مجاهد

دوره 3، شماره 11 ، زمستان 1399، ، صفحه 30-47

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2021.281916.1052

چکیده
  تکنولوژی هسته‌ای از جمله دانش‌هایی است که از ابتدای گسترش آن در عرصه حیات، بشارت تحول عمیق و همه جانبه را در آینده زندگی بشر می دهد و افق های روشنی را می نمایاند. امروزه موضوع استفاده ها از انرژی هسته‌ای ...  بیشتر