منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی
1. منابع قواعد فقه در مذاهب اسلامی

محمدظاهر محمدی؛ حسین شفیعی فینی

دوره 2، شماره 5 ، تابستان 1398، ، صفحه 92-118

چکیده
  در غیاب قانون منسجم و نوشته در کشورهای اسلامی، قواعد فقه مبنای قضاوت بوده است و فقها و قضات ناگزیر از مراجعه به این قواعد بوده اند که در هر کدام از مذاهب اسلامی به شیوه و سیاق خاصی تدوین شده است این مقاله ...  بیشتر