نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد حقوق دانشگاه ارشاد دماوند

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف: پژوهش پیش رو با هدف تبیین طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران، سعی در یافتن چگونگی انجام این نوع طلاق، ضعف های قانونی و علل تمایل متقاضیان طلاق به چنین طلاقی دارد. همچنین سعی دارد تا با بررسی قوانین فرانسه، میزان اعتبار و نحوه اجرای طلاق توافقی را در فرانسه مورد مطالعه قرار دهد.
روش شناسی پژوهش: با بهره گیری از مطالب مندرج در قانون از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است تا نارسایی ها و ضعف های قانونی در این مورد استخراج گردد.
یافته ها: یافته ها، حاکی از عدم وجود تعریف صریح و مشخص از طلاق توافقی و ماهیت آن، افزایش آمارهای طلاق توافقی، وجود ایرادات قانونی در گواهی عدم امکان سازش، و عدم ضمانت اجرایی و نظارت کافی برای برخی از مقررات طلاق توافقی می باشد.
همچنین در قوانین فرانسه نیز تعریف دقیقی از طلاق توافقی ارائه نگردیده و به صرف اقتضائات جامعه این عنوان وارد قانون مدنی این کشور گردیده است.
نتیجه گیری: در صورتیکه تعریف جامع و کاملی از طلاق توافقی از سوی قانونگذار ارائه گردد و قوانین و مقرراتی به نفع زنانی که قصد طلاق توافقی دارند به تصویب برسد، همچنین مصادیق عسر و حرج به درستی و شفاف تعیین گردید و به موارد مذکور برای اجازه طلاق زن مطابق با شرایط امروزه جامعه، موارد دیگری نیز افزوده گردد، و یا راه حلی برای تسریع و سهولت در اثبات این موارد ایجاد شود، همگی سبب خواهد شد تا زوجینی که متقاضی طلاق هستند از امنیت کامل برخوردار شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Consensual divorce in Iranian and French law

نویسندگان [English]

  • Maryam Akbari 1
  • mahdie Mohammadtaghizade 2

1 Master of Private Law, Ershad-Damavand University

2 Faculty member of Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Abstract

Research Aim: The present study, with the aim of explaining consensual divorce, tries to find out how this type of divorce is performed, legal weaknesses and the reasons for divorce applicants' desire for such a divorce. It also seeks to examine the validity and manner of divorce in France by examining French law.
Research method: Using the contents of the law, the library method was used to extract legal inadequacies and weaknesses in this case.
Findings: The findings indicate that there is no clear definition of consensual divorce and its nature, increasing statistics of consensual divorce, legal problems in the certificate of impossibility of compromise, and lack of executive guarantees and adequate supervision for some provisions of consensual divorce.
Also, in French law, there is no precise definition of consensual divorce and this title has been included in the civil law of this country only due to the needs of the society.
Conclusion: If a comprehensive and complete definition of consensual divorce is provided by the legislature and laws and regulations are passed in favor of women who intend to consensual divorce, the instances of hardship will be determined correctly and transparently and in accordance with the above cases for permitting divorce. With the current situation in the society, adding other cases, or creating a solution to expedite and facilitate the proof of these cases, will all cause the couples who are seeking divorce to enjoy complete security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consensual divorce
  • Mandatory counseling
  • Withdrawal from divorce
  • Judgmental procedure