آ

  • آقاپور، هادی [1] دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز.

ا

خ

ر

  • روشن، محمد [1] رئیس دانشگاه سوره و دانشیار پژوهشکده خانواده گروه آموزشی: مطالعات بنیادین و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

س

غ

  • غفاریان، محمد [1] استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا.

ک

  • کریمیان، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل.

م

ن