«فرآیند پذیرش ویژه مقالات فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف»

مقالات واصله از طریق سامانه فصلنامه، توسط دبیر تخصصی  از لحاظ رعایت شرایط و ضوابط مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان مورد بررسی قرار می گیرد، در صورت رعایت شرایط فصلنامه توسط نویسنده، مقاله به منظور بررسی و ارزیابی اولیه به اطلاع سردبیر می رسد، سردبیر چنانچه مقاله را با اهداف و رویکردهای فصلنامه همسو تشخیص دهد، مجوز استفاده از سامانه مشابه یاب* را صادر می نماید. نتیجه سامانه مزبور به همراه اصل مقاله به اطلاع سردبیر می رسد و در صورت داشتن شرایط لازم به منظور داوری به داوران (دو داور و به صورت محرمانه) ارسال می شود. بعد از ارجاع مقاله به داوری:

1-چنانچه هر دو داور مقاله را مورد تایید قرار دهند پس از تایید نهایی توسط هیات تحریریه آماده انتشار می شود.

2-در صورت عدم تایید داوران مقاله در این مرحله، از فرآیند پذیرش خارج می شود و موضوع به اطلاع نویسنده مسئول مقاله میرسد.

3-در صورت تایید یکی از داوران و عدم تایید داور دیگر، داور سومی به منظور تصمیم گیری نهایی تعیین می شود.

4-در صورت تایید مقاله به همراه انجام اصلاحات، موضوع به نویسنده مسئول اطلاع داده می شود تا اصلاحات خواسته شده را در مقاله اعمال نماید. بعد از انجام اصلاحات مقاله به داور نهایی ارجاع داده می شود. در صورت تایید داور نهایی پس از موافقت در جلسه هیات تحریریه مقاله آماده انتشار می گردد.

*تذکر: این فصلنامه قبل از ارجاع امر بررسی علمی و فنی مقالات به داوران محترم، از سامانه مشابه یاب استفاده می نماید و چنانچه نتیجه نامعقولی بدست آید از ادامه فرآیند پذیرش ممانعت به عمل می آورد.

 

علی رغم اینکه فصلنامه پژوهش­ های حقوق تطبیقی، متعلق به بخش خصوصی بوده و هیچگونه حمایت مالی از انتشار آن به عمل نمی آید و عضویت اعضای محترم افتخاری می باشد، بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری فصلنامه هیچگونه هزینه ای از نویسندگان محترم دریافت نمی گردد.