«راهنمای تدوین مقاله»

الف)شرایط عمومی:

مقالات باید جنبه پژوهشی  و تطبیقی داشته و حاوی نکات علمی جدید و نوآورانه باشند.

 • مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقالات بر عهده نویسندگان می باشد. و انتشار آنها در فصلنامه به منظور تایید یا رد آن  نظرات  نمی باشد.
 • در صورت احراز کپی برداری و اقتباس کلی از یافته های پژوهشگران داخلی یا خارجی، مقاله از روند پذیرش فصلنامه حذف و اقدامات مقتضی صورت خواهد گرفت.
 •  مقاله قبلاً در فصلنامه ­های  دیگر چاپ نشده و یا برای فصلنامه های دیگر ارسال نشده باشد.
 •  مقاله در محیط Word  با فونت 13   B lotus تایپ  و تنظیم گردد و  فاصله سطرها از هم 1/15  در نظر گرفته شود؛  متن مقاله از هر طرف صفحه 3 سانتی متر در نظر گرفته شود.
 • اصطلاحات خارجی با قلم Times New Roman 12تایپ شود.
 • متن مقاله حداکثر 25 صفحه باشد.
 • عنوان مقاله کوتاه و گویا بوده و رویکرد تطبیقی فصلنامه در عنوان مزبور، لحاظ گردد.
 •  چکیده مقاله  250-200 کلمه باشد.
 •  واژه‌های کلیدی به تعداد 5-3 واژه ذکر گردد.
 • معادل اصطلاحات حقوق خارجی و اسامی اشخاص در پایین صفحه به صورت پاورقی آورده شود.
 •  در صورت شناسایی نهاد جدید در نظام­های حقوقی دیگر توسط نویسنده و عدم وجود معادل خارجی آن در نظام حقوقی مبنا، در همان صفحه و به صورت پاورقی توضیحات مقتضی داده شود.

 

ب) صفحه اول مقاله:

 • ذکر عنوان مقاله با قلم B Zar 16 Bold.
 • نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) به صورت کامل با قلم B Zar 12 . لازم به ذکر می باشد در صورت تعدد نویسندگان، نویسنده مسئول با علامت ستاره(*) مشخص گردد.
 • میزان تحصیلات، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده و دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده (گان).
 • نشانی، شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی نویسنده(گان) ارسال گردد.

ج)استناددهی و منابع:

استناددهی در متن مقاله:

        این فصلنامه از روش استناد درون متنی(APA) پیروی می کند و کافی است پس از نقل قول مستقیم و یا غیر مستقیم با آوردن نام خانوادگی نویسنده اثر، سال انتشار اثر، شماره صفحه مورد استفاده، هر سه داخل پرانتز ذکر شوند. نمونه:  ( سیفی، 1396: 26)

توجه: لازم به ذکر می باشد نقل قول های مستقیم باید در داخل گیومه «....» آورده شوند. 

       در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال با افزودن ( الف) و ( ب) در کنار سال انتشار، نوشته ها مشخص شود؛  نمونه: ( سیفی، 1396/الف: 27)، ( سیفی، 1396/ب:87).

منابع:

منابع مورد استفاده در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسندگان می باشد.

کتب:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده ( تاریخ انتشار کتاب )، عنوان کتاب ، نام مترجم(در صورت وجود)، شماره جلد، شماره چاپ، محل نشر کتاب، نام ناشر.

مقالات:

نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار مقاله ) عنوان مقاله ، نام مجله ، دوره مجله.

منابع اینترنتی:

   تاریخ مراجعه، نام سایت، www //http

منابع خارجی:

ترتیب نوشتن منابع لاتین بعد از منابع فارسی است و به مانند نوشتن منابع فارسی می‌باشد.

د)صفحه آخر مقاله:

در صفحه آخر مقاله، علاوه بر مشخصات و سمت نویسندگان مقاله به انگلیسی، چکیده انگلیسی نیز آورده شود. چکیده باید ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد و در صورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود. تاریخ­ های مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میلادی تبدیل شوند. واژگان کلیدی عیناً ترجمه واژگان کلیدی فارسی باشند.

علی رغم اینکه فصلنامه پژوهش­ های حقوق تطبیقی، متعلق به بخش خصوصی بوده و هیچگونه حمایت مالی از انتشار آن به عمل نمی آید، عضویت اعضای محترم افتخاری بوده و بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری فصلنامه و برای اعتلای علوم انسانی بویژه رشته حقوق، هیچگونه هزینه ای از نویسندگان محترم دریافت نمی گردد.