پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف (AECLR) - اهداف و چشم انداز