با توجه به اینکه رشته حقوق تطبیقی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و باعث: افزایش آگاهی‌های عمومی حقوقدانان، درک بهتر از حقوق داخلی، ارائه راهکار در اصلاح قوانین موجود و وضع قوانین جدید، ارائه راهکار حل و فصل دعاوی در دادگاه‌های ملی و ...می‌گردد؛ هدف فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی، پذیرش و انتشار مقالات با موضوعات جدید و دارای نوآوری در رشته مطالعات حقوق تطبیقی، افزایش تولید ادبیات حقوق تطبیقی در پژوهش های حقوقی، گسترش سطح آگاهی در حوزه حقوق تطبیقی است.