نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد افغانستان

10.22034/aeclr.2022.315580.1071

چکیده

منظور از کودک در این پژوهش، شخصی است که سن هجده را تکمیل نکرده باشد. تلاش‌های جهانی در راستای حمایت از کودک به‌عنوان آسیب‌پذیرترین عضو جامعة انسانی، منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 گردید و افغانستان نیز در سال 1994 آن را با حفظ «حق شرط» نسبت به کلیه احکام و مقررات مغایر با احکام اسلامی و قوانین داخلی، به تصویب رساند. افغانستان افزون بر تلاش‌های بین‌المللی، در عرصة داخلی نیز در قوانین مختلف، از کودکان حمایت نموده و حتی قانونی تحت عنوان قانون «حمایت حقوق طفل» را به تصویب رسانده است. این پژوهش، حقوق کودکان را در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک به روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار داده و نتیجه می‌گیرد که در این اسناد، نسبت به کودکان توجه ویژه‌ای صورت گرفته و برای آن‌ها حقوق بسیاری؛ اعم از مدنی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته شده است. . . . .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Child rights in Afghanistan law and the Convention on the Rights of the Child

نویسنده [English]

  • Abdulkhaliq shafaq

.Board member of Faculty of Afghanistan Azad Universities.

چکیده [English]

The child in this study is a person who has not reached the age of eighteen and is under eighteen years old.
Global efforts to protect the child as the most vulnerable member of human society led to the ratification of the 1989 Convention on the Rights of the Child and Afghanistan ratified it in 1994, preserving the "right of reservation" to all rules and regulations against Islamic law and domestic law. In addition to international efforts, Afghanistan has protected children under various domestic and international laws, including a law entitled "Protection of the Rights of the Child."
This study examines the rights of children in the laws of Afghanistan and the Convention on the Rights of the Child in a descriptive-analytical manner and concludes that in these documents, special attention has been paid to children and many rights for them from civil, cultural, economic to political are considered. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Child
  • Child Rights"
  • "Convention on the Rights of the Child"
  • " Afghan Law"
  • " Right to Child Education"