نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق بین الملل موسسه آموزش عالی فروردین قائمشهر

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

10.22034/aeclr.2022.316043.1072

چکیده

مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است. گاه با رویکرد نظری ملاحظه می شود که مد نظر نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی، اجرایی و عملی قابل پیگیری است. در حوزه نظری با لحاظ تقنینی شرعی که در قالب نظریه های فقهی به معنای عام و خاص خویش قابل تامل است که از صدر اسلام تاکنون مورد مباحثه و مداقه بوده است و گاه با لحاظ تقنینی وضعی که منبعث از شرع و عرف می باشد که بعضاً برخاسته از تجارب حقوقی سایر دول است. در عین حال، اصول کلی مدل مبارزه با فساد در فقه، کتاب و سنت ترسیم شده است و استوانه های آن نیز در حوزه کلامی رنگ و لعاب گرفته به نحوی که آثار آن در فقه تجلی پیدا کرده است، صرف نظر از مبانی، اصول و ادله نقلی و کلامی و عقلی مدل مبارزه، در فقه از باب طهارات مدل مبارزه ترسیم شده است و تا پایان دیات متناسب با مقتضای خویش و در چهارچوب اصول و کلیات استمرار و استقرار پیدا کرده است. بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکردی جامع گرایانه به مسائل و احکام اسلامی خاصه با ایجاد آمبودزمان برای مبارزه با فساد توانسته، ضمن مبارزه با فساد موجبات حکمرانی خوب را فراهم سازد. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی شیوه های مبارزه با فساد در حقوق موضوعه ایران با رویکرد نظام ملی درستکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است که امروزه در جامعه جهانی، در زمینه شناسایی مشکل فساد مورد تاکید می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fighting corruption from the perspective of the national system of integrity in the light of legal regulations and jurisprudential teachings

نویسندگان [English]

  • hossein foroughiniya 1
  • Ashraf Khodadadi 2

1 Assistant Perofessor in International Law

2 Student of P.H.D

چکیده [English]

The concept of anti-corruption can be interpreted in two general ways. Sometimes it is considered with a theoretical approach, which is considered by the authors, and sometimes it can be pursued in the field of positivity, practice and practice. In the theoretical field, in terms of Shari'a legislation, which can be considered in the form of jurisprudential theories in its general and specific meaning, which has been discussed and studied since the beginning of Islam, and sometimes in terms of legislation, a situation that originates from Sharia and custom and sometimes arises. It is also from the legal experiences of other states. The general principles of the anti-corruption model are drawn in jurisprudence, books and traditions, and its cylinders are painted and glazed in the theological field in such a way that its effects are manifested in jurisprudence, regardless of the principles, principles and narrative and theological arguments. And the rationality of the model of struggle has been drawn in jurisprudence regarding the purifications of the model of struggle and has been established and established until the end of Diyat in accordance with its requirements and within the framework of principles and generalities. However, the Islamic Republic of Iran, with its holistic approach to Islamic issues and rulings, especially by creating an environment to fight corruption, has been able to provide good governance while fighting corruption. In this article, with a descriptive and analytical approach,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corruption
  • Anti-Corruption Policy
  • National Integrity System
  • Ombudsman