نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

طلبه سطح 3، حوزه علمیه قم. کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علامه طباطبایی

10.22034/aeclr.2022.319841.1074

چکیده

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثّر از پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، شکل گرفته‌اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است و الا ناگزیر عمل به آنها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه‌ی توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه‌ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fundamentals of correcting non-common contracts in the era of legislation by relying on religious terms and generalities

نویسنده [English]

  • sayed alireza amin

Level 3 student, Qom seminary Master of Jurisprudence and Fundamentals of Law, Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

New contracts and legal establishments that have been formed as a result of the growth of technology and the complexities of economic relations, and which are not applicable to any of the common contracts of the legislative age, are called non-contractual contracts. On the one hand, the legitimacy of these types of contracts needs a valid reason, otherwise they will inevitably be condemned to the first principle of corruption. On the other hand, it seems that the correction of non-contractual agreements in ways other than generalities and religious applications is not smooth. Therefore, it is necessary to examine the completeness or incompleteness of reliance on generalities and verbal applications as one of the most effective ways to get out of non-common contracts in the age of descent, from the principle of corruption. Therefore, the necessary bases for the effectiveness of relying on religious applications and generalities in order to correct non-contractual agreements in a descriptive-analytical manner and library tools will be explored. The results indicate that the range of absolutes and generalities in relation to the emerging instances is acceptable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New contracts
  • general terms and including different people and circumstances
  • detention
  • majority allocation
  • basic condition