نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی

2 کارشناسی ارشد

10.22034/aeclr.2022.321115.1075

چکیده

نظام کیفری حقوق اسلامی از ابتدای پیدایش تاکنون یکسری مجازات‌های معین و نامعین ارائه کرده است که به‌عنوان ضمانت اجرائی باید در حکومت اسلامی به‌کارگیری شود. همانطوریکه می‌دانیم تکلیف حدود با توجه به اینکه در کتاب آمده است عملاً روشن و مشخص است، ولی در نقطه مقابل آن در نظام کیفرهای نامعین به مفهوم تعزیر می‌رسیم که در اسلام به نظر حاکم اسلامی جهت اداره جامعه ارجاع داده است وی می‌تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان به آن‌ها بپردازد که این در برخی از مواقع باعث می‌شود، تعزیر به‌عنوان مجازات دستخوش تغییرات فراوانی شود و نظریات متعددی در منابع فقهی و حتی حقوقی در این باب و کیفیت آن شاهد باشیم.با توجّه به ماهیّت موضوع جرم شناسی اسلامی، پژوهش حاضر از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه منابع معتبر علمی در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی اسلامی انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.در این رویکرد پژوهشی به دنبال یافتن پاسخی متناسب در خصوص فلسفه و ریشه تعزیرات در حقوق اسلامی و کارکردهای آن از منظر آموزه‌های جرم‌شناسی اسلامی امتیازی که این پژوهش نسبت به آثار سلف خود (بسیار نیز کارشده است) دارد که به نظر این است که اولاً: همانند دیگر آثار کلاسیک دانشگاهی نگاهی به کاربرد تعزیر در قوانین موضوعه نداشته است. ثانیاً: به عنوان یافته های پژوهشی نوین حدوداً برخی رویکردهای حوزه جرم‌شناسی اسلامی که بدان الحاق شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Philosophy of Ta'zir Punishment from the Perspective of Criminal Law and Islamic Criminology

نویسندگان [English]

  • mohammad reza mousavifard 1
  • hadis zofaghari 2

1 0

2 0

چکیده [English]

From the beginning of its existence, the penal system of Islamic law has provided a series of definite and indefinite punishments that should be used as an executive guarantee in the Islamic government. As we know, the task of hudud is practically clear according to what is mentioned in the book, but on the contrary, in the system of indefinite punishments, we come to the concept of ta'zir, which in Islam refers to the Islamic ruler to govern society, he can according to the requirements Time and place should deal with them, which in some cases, causes ta'zir as a punishment to undergo many changes and we see many theories in jurisprudential and even legal sources in this regard and its quality.Due to the nature of the subject of Islamic criminology, the present study was conducted in terms of gathering information by documentary method and by studying valid scientific sources in the field of criminal law and Islamic criminology and the obtained information is analyzed descriptively-analytically. Is located.In this research approach, seeking to find a suitable answer about the philosophy and roots of punishments in Islamic law and its functions from the perspective of Islamic criminological teachings, this research has a advantage over its predecessor works (which has been used a lot). First, like other academic classics, he did not look at the use of ta'zir in the laws of the subject. Second, as new research findings, some of the approaches in the field of Islamic criminology have been incorporated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic law
  • punishments
  • ruler of the Islamic system
  • Islamic jurisprudence
  • Islamic criminology