نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه فقه و حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل.

چکیده

یکی از موضوعاتی که در رشته حقوق خصوصی محل بحث است، مفهوم خسارت و شیوه­های جبران آن می­باشد. در همه نظام­های حقوقی آنچه مسلم می­باشد این است که هرگاه ضرر وارد گردد باید جبران شود ضرر نیز ممکن است مادی، معنوی یا جسمانی باشد. یکی از مواردی که جبران خسارت در آن اهمیت بسزایی دارد موضوع «بازداشت غیرقانونی» می­باشد. فرآیند کیفری که به منظور اجرای دادگری و تشخیص بزهکار انجام می­شود، گاهی به بیراهه می­رود و به جای محکوم کردن گناهکار، بی­گناهی را مورد حکم کیفری قرار می­دهد. در ادامه فرآیند دادرسی، بی­گناهی عده­ی زیادی از این افراد ثابت گردیده و دادگاه حکم به برائت آنها می­دهد. بر کسی پوشیده نیست که بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب‌ زیان‌ مالی فرد در بند و خانواده تحت تکلف و سرپرستی او نیز می‌شود، بلکه موجب تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانواده‌اش هم می‌گردد. وقتی‌ که‌ این‌ بازداشت و حبس من غیر‌ حق‌ باشد‌ این تألمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود، در این موقع سوال اساسی که مطرح می­شود این است که آیا این افراد می­توانند جبران ضرر و زیان­های مادی و معنوی خود را از این بازداشت من غیر حق خواستار شوند؟ یا اینکه آیا حقی در این زمینه برای آنها متصور است؟
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Damage arising by the arrest with Comprative study of England law

نویسندگان [English]

  • Maryam Seyyedhatami 1
  • fatemeh karimain 2

1 Assistant Professor, Department of Law and Jurisprudence, Islamic Azad University, Ardabil Branch.

2 M.A students in Law, Private Law Group, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardebil.

چکیده [English]

One of the topics that are discussed in the field of private law is the concept of damages and the ways in which it is compensated. In all legal systems, what is certain is that, if damage occurs, it must be compensated. Damage may also be material, spiritual or physical. One of the issues where compensation is important is the issue of "illegal detention". The criminal procedure that is carried out in order to prosecute and prosecute the offender sometimes goes unpunished, and instead of condemning the guilty, criminal will be prosecuted. In the process of prosecution, a large number of these people are innocent and the court sentences them to be acquitted. It is clear to anyone that arrests and imprisonment of individuals not only detrimental to the individual in the custody and supervision of his or her family, but also cause spiritual intercourse and spiritual damages and dignity over their family members. When these arrests and imprisonment are illegal, these emotions and emotional injuries will be much greater. At this time, the key question that is posed is whether these individuals can compensate for their material and spiritual losses. How do I get out of this arrest? Or is there a right for them in this regard?
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage
  • arrest
  • Iranian Law
  • English Law