نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر.

چکیده

تخلفات اداری را می­توان به سه دسته تقسیم کرد : اول-تخلفاتی که فقط می­توانند در محیط اداری یا ساعات موظف اداری صورت گیرد مانند ترک خدمت درخلال ساعات موظف اداری و... دوم-تخلفاتی که هم درخلال ساعات اداری و هم در خارج از محیط اداری می­توانند صورت گیرد چنین تخلفاتی قابل مجازات درهیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خواهد بود .نظیر استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و...  سوم-تخلفات اداری با عناوین مجرمانه، برخی از اعمال یا ترک اعمالی که از سوی قانونگذار تخلف اداری محسوب شده جرم نیز می باشند مواردی همچون :اختلاس-ارتشاء و..... این نوع تخلفات تخلف اداری با عناوین مجرمانه نامیده می شود. در نظام حقوقی ایران مصادیق تخلفات ویژه ی کارکنان آموزش و پرورش  عبارتند از:1-در اختیار قرار دادن پاسخ سوالات امتحانی به دانش آموزان قبل از برگزاری امتحانات؛2-اعلام قبولی دانش آموز بدون استحقاق قبولی؛3-جعل مدرک تحصیلی؛4-ارائه مدرک جعلی به اداره مربوطه جهت استفاده از مزایای مربوطه، 5-ثبت نام دانش آموز صغر سن و کبر سن؛ 6-شرکت یکی از کارکنان در آزمون ... به جای یکی دیگر از کارکنان؛و ... در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آوزش و پرورش در قالب هیات های بدوی و تجدید نظر و همچنین دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. تحقیق حاضر با توجه به رسالت تطبیقی خود تخلفات کارکنان آموزش و پرورش ایران انگلستان و جمهوری آذربایجان را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Penaltief of Education Staff in Iran, UK and Azerbaijan

نویسندگان [English]

  • mohammad ghaffari 1
  • Vali Sasani 2

1 Assistant Professor, Department of Public Law, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Jolfa.

2 M.A students in Law, Department of Public Law, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ahar.

چکیده [English]

Administrative offenses can be divided into three categories: first, offenses that can only be committed in the administrative environment or administrative hours, such as leaving the service during office hours, and ... 2. Offenses committed both during office hours and Outside of the office environment, such violations may be punishable in the courts for investigating administrative offenses committed by employees. The use of drugs or drug addiction... Third, administrative offenses with criminal offenses, some acts or abandonment of acts that are considered by the legislator to be an offense are also criminal offenses such as embezzlement, bribery, etc. These types of administrative offenses are called criminal offenses. In the legal system of Iran, examples of special violations of education staff are: 1. Provide answers to test questions to students before conducting examinations; 2. Declare student admittance without eligibility; 3. Forgive a degree; 4. Submit a fake document to the relevant department to use the relevant benefits; 5. Register The name of the student is a low-aged; 6-company is one of the staff in the test ... instead of another employee; and... In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the handling of administrative offenses of the staff of the Nursing and Nursing staff is addressed through initial and review boards, as well as the Administrative Justice Court. The present study, in light of its adaptive mission, examines the violations of the Iranian education staff in the United Kingdom and the Republic of Azerbaijan.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administrative offenses
  • Iranian Law
  • English Law
  • Azerbaijan law