نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فقه و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه.

چکیده

حقوق بشر آن دسته از حقوقی است که انسان به دلیل انسان بودن و فارغ از اوضاع و احوال متغیر اجتماعی یا میزان قابلیت و صلاحیت فردی او، از آن برخوردار است. در این پاسخ فرض بر این نهاده شده که یک سلسله هنجارها، اصول و حقوقی وجود دارد که جنبه جهان شمول دارد و برای تمام افراد انسانی در جوامع مختلف قابل اعمال است چرا که همه افراد به جهت انسان بودن دارای حقوقی هستند که هیچ جامعه یا دولتی نمی تواند آنها را انکار کند. به همین دلیل در تعریف حقوق بشر گفته اند: «حقوق بشر به معنای امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعا ًدارای آن است. «رسالة الحقوق» امام سجّاد علیهم السلام در سه کتاب «تحف العقول» اثر ابن شعبه حرّانی (381 ق)، «من لا یحضره الفقیه» و «الخصال» اثر محمد بن علی بن بابویه معروف به صدوق(382ق) ذکر شده است. آن چه در این رساله آمده است در حقیقت بیان وظائفی است که در رابطه با افراد مختلف بر عهده یک شخص است، لذا ممکن است این سؤال مطرح گردد که این رساله حقوق به معنای حقوق مصطلح امروزی نیست. اما می توان گفت که با توجه به این که این وظایف نسبت به همه افراد جامعه مطرح شده و همه می توانند چنین مطالبه ای را از همدیگر داشته باشند این وظایف مطرح شده را می توان به نوعی بیان منشور «حقوق عمومی» از دیدگاه امام سجّاد علیهم السلام دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A comparative study on human rights in the Universal Declaration of Human Rights and the Imam Sajjad

نویسندگان [English]

  • Seyyed Baqir Sidi Bonabi 1
  • Meysam nedaei 2

1 Assistant Professor, Department of Law and Jurisprudence, Islamic Azad University, Bonab Branch.

2 Ph.D. student of private law, Islamic Azad University, Maragheh Branch.

چکیده [English]

Human rights are those rights that human beings enjoy because of being human beings, regardless of the circumstances of the social variable or the degree to which they are individually competent. The answer to this assumption is that there is a series of norms, principles, and rights that are universally applicable and applicable to all human beings in different societies, since all individuals have rights for human beings without any society or government Can not deny them. For this reason, they have stated in the definition of human rights: "Human rights are the general privileges that every human being naturally possesses. Imam Sajjad (as) has been mentioned in three books of "Towaf al-Qoul" by Ibn Shubra Harari (381 AH), "Man La Yehzayar al-Fakheh" and "Al-Hayal" by Mohammad bin Ali ibn Babaroyi, known as Sadouq (382 AH). What is contained in this essay is in fact the expression of tasks that a person has in relation to different individuals, so it may be argued that this treatise does not mean the rights of today's rights. But it can be said that given that these duties have been raised to all people in the community and everyone can have such a request, these duties can be expressed in the form of a statement of the "general rights" from the viewpoint of Imam Sajjad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Right
  • Right
  • Imam Sajjad