نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش اموخته دانشگاه علوم قضایی تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی تهران

چکیده

چکیده
ایجاد تبلیغ در سایبر، مستلزم رعایت اصول و الزامات حقوقی خاص می باشد، این الزامات باید به نحوی باشد که علاوه بر حفظ حقوق بازدیدگر تبلیغ، حقوق و امنیت تامین کننده کالا و اعتماد افراد جامعه به حوزه تجارت الکترونیک را نیز تامین نماید. با رویکرد تطبیقی و بر اساس اسناد فراملی، اگر شخصی قصد ایجاد تبلیغ کالای تجاری در سایبر را داشته باشد، می بایست پاره ای از الزامات حقوقی همچون صراحت و صداقت در مشخصات و هویت، عدم ایجاد تبلیغات گمراه کننده و عدم ایجاد فشار روحی بر بازدیدگر تبلیغ را رعایت نماید. الزامات حقوقی یاد شده ریشه در مقررات ملی و فراملی و در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه های یونسکو و مصوبات اتحادیه اروپا همچون دستورالعمل اقدامات غیرمنصفانه تجاری مصوب 2005 در حوزه حقوق تجارت الکترونیک دارد. در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، بخش کوچکی از این الزامات از سوی قانونگذار کشورمان تبیین شده است. معدود بودن این الزامات، به همراه جرم انگاری نقض آنها در قانون یاد شده، بدون ملاحظه کامل اصول حقوق جزای عمومی همچون سوء نیت، ضرورت افزایش تعداد الزامات مزبور و کیفری زدایی نقض الزامات فوق الذکر را نمایان می کند.
کلمات کلیدی: تبلیغات تجاری، سایبر، الزامات حقوقی، عنصر مادی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The kinds of contracts, governing law and competent forum of settlement disputes in law of cyber commercial advertisements With comparative expression

نویسندگان [English]

  • Javad Entesarian 1
  • Qasem Khademrazavi 2

1 Javad Entesarian Master Student of Commercial Companies Law University of Judicial Sciences and Administrative Services (ujsas)

2 University of Judicial Sciences and Administrative Services (ujsas)

چکیده [English]

Abstract
Advertisement on the cyberspace needs regarding of special principle and requirements; these requirements should be in a form that secure of suppliers of goods and people’s trust in the field of electronic commerce in addition to protect visitors’ rights. Generally, if someone wants to advertise a commercial stuff in the cyberspace, he/she should regard some legal requirements such as precision, honesty in it traits, avoid of fake and misleading advertisement, and avoid of making mental pressure on visitors. Mentioned legal requirements rooted in national and transnational rule for electronic commercial law, and generally, internet law. Electronic commercial Code (1372), provided some of these requirements. Few requirements, besides of criminalization of its violating acts, are provided by this Code regardless of complete consideration to public criminal law such as malice intent, to show the necessity of measure of requirements and un-criminalization of violating mentioned requirements.
Key words: commercial advertisement, cyber, legal requirements, actus reus

کلیدواژه‌ها [English]

  • contract