نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه

چکیده

جهانی شدن فرآیندی اجتناب ناپذیر است که به منزله بین المللی شدن و از بین بردن مرزهای جغرافیائی است. متفکران و اندیشمندان کشورهای گوناگون هر یک به گونه ای درباره جهانی سخن می گویند و در مورد آن اتفاق نظر چندانی وجود ندارد. امروزه، جهانی شدن به عنوان آشکارترین روندها در همگرائی کشورهاست که مهمترین بعد آن، بعد اقتصادی است. از سوی دیگر در حال حاضر حقوق شهروندی از مباحث مهم حقوقی، هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی می باشد. در این بین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه به سزایی را معطوف به حقوق شهروندی می کند و تفاوت قومیت، نژاد و زبان را در برخورداری از این حق لحاظ نمی کند. در این مقاله تلاش بر این است که با توصیف و تحلیل جهانی شدن و تاثیرات آن بر حقوق شهروندی، ضمن تعریف جامع و کامل از مفهوم جهانی شدن، چالش های جهانی شدن و نیز پیامدهای مثبت و منفی آن در ارتباط با حقوق شهروندی مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه تاثیرات جهانی شدن بر حقوق شهروندی و راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی در عصر جهانی شدن توصیف و تبیین شده است. فرضیه پژوهش این است که «شواهد موجود حاکى از تأثیر مثبت جهانى شدن برحقوق شهروندی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The process of globalization and citizenship rights

نویسنده [English]

  • babak seifi Atashgah

Dddddd

چکیده [English]

Globalization is an inevitable process, which is internationalization and the elimination of geographical boundaries. The thinkers and thinkers of different countries each speak in a way about the world and there is little consensus about it. Today, globalization is the most obvious trend in the convergence of countries, the most important of which is the economic dimension. On the other hand, citizen's rights are now at the national and international level as important legal issues. Meanwhile, the Constitution of the Islamic Republic of Iran focuses on the rights of citizens and does not include differences in ethnicity, race and language in this right. In this paper, we attempt to analyze the globalization and its effects on citizenship rights, while defining the concept of globalization comprehensively, the challenges of globalization, as well as its positive and negative consequences in relation to citizenship rights. Take up The effects of globalization on citizenship rights and ways to promote citizenship rights in the age of globalization have been described and explained. The research hypothesis is that "the evidence suggests the positive impact of globalization on the citizenship rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • globalization of rights
  • citizen
  • citizenship rights