نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد مراغه

2 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

«نشوز» از اصطلاحات مهمی است که که در اصطلاح فقه امامیه و حقوق موضوعه، به معنای خروج از اطاعت زن و شوهر نسبت به همدیگر می باشد. آنجایی که اسلام به تشکیل خانواده سفارش کرده و آن را سبب سکون و آرامش افراد دانسته، برای رسیدن به این سکون و آرامش، راه حل‌هایی را برای زوجین، بیان کرده که این راه حل‌ها در متون فقهی و حقوقی، در قالب وظایف و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر بیان شده است. قرآن کریم، هنگام بروز اختلاف بین زوجین با سفارش به پایبندی به اصول اخلاقی و تربیتی نظیر: گذشت، وفاداری، معروف، صلح، مودت و رحمت، ابتدا به مدارا و سازگاری بین طرفین توصیه می‌کند که مجری آن خود زوجین هستند. چنانچه از عنوان تحقیق بر می‌آید، آنچه مورد بررسی واقع شده است حقوق و وظایف زوجین و تمرد و سرپیچی آنان از وظایف خود و راه حل مقابله با نشوز هر یک از زوجین می باشد. بنابراین بایستی با توجه به رویکردی متناسب با مقتضیات جامعه و نهاد خانواده در جامعه کنونی این نواقصات را با توجه به روابط مطلوب زن و شوهر نسبت به یکدیگر رفع نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative study on the topic of legal and juridical explanation of disobedience wife and disobedience couple

نویسندگان [English]

  • Meysam nedaei 1
  • seyyed bagher seyyed bonabi 2

1 Azad University of Maragheh Branch

2 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده [English]

"Naszas" is one of the most important terms in the term "Imamieh jurisprudence" and "Islamic law", which means withdrawal from the obedience of the husband and wife to each other. Since Islam ordered the formation of the family and caused it to keep people calm and calm, in order to reach this peace and quiet, it has been suggested to the couples that the solutions in legal and legal texts, in the form of duties and duties of the couples Are relative to each other. The Holy Qur'an recommends that tolerance and consistency between the parties be initiated by the couple, in the event of differences between the couples by ordering to follow ethical and educational principles such as: passing, loyalty, popularity, peace, marriage and mercy. If the title of the research comes to light, what has been investigated is the rights and duties of couples and their disapproval of their duties and the solution to the problem of coping with each partner. Therefore, due to an approach tailored to the needs of the community and the family institution in the current society, these disadvantages should be resolved with respect to the desirable relationships between the husband and wife.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative study on the topic of legal and juridical explanation of disobedience wife and disobedience couple