مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه
1. مطالعه تطبیقی عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه

شهزاد اکرامی

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1399، ، صفحه 34-58

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2020.118095

چکیده
  بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم­های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می­باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی­تواند موفق عمل نماید، به عبارت ...  بیشتر