نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

بیمه به عنوان صنعتی گسترده که از ابزارها و مکانیسم­های مختلفی در جهت ایجاد آرامش روحی و روانی حائز اهمیت می­باشد این صنعت بدون در نظر گرفتن قوانین وابسته به آن هرگز نمی­تواند موفق عمل نماید، به عبارت دیگر قوانین بیمه، خود عاملی در جهت اعتماد مردم و شرکت­ها به آن شده، و آن­ها را ترغیب به سرمایه گذاری در صنعت بیمه می­نماید. از سوی دیگر قوانین اسلامی نیز که به جهت رفاه و امنیت روحی و جسمی مسلمین وضع شده، در بسیاری از زوایا و ابعاد دارای وجوه مشترک با بیمه دارد به گونه­ای که با مطالعه قواعد فقهی، عقد ضمان، هبه متوجه آن خواهیم شد که بسیاری از فقها در قریب به اتفاق موضوعات با بیمه و اقسام آن موافق می­باشند هر چند وجود برخی از قواعد فقهی، که با برخی از اقسام آن مخالفت می­ورزند، ولی در مجموعه می­توان قوانین فقهی را از عناصر موثر در تنظیم قوانین حقوقی بیمه به شمار آورد. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی موضوع عقد بیمه در نظام حقوقی ایران و فقه اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار داده است. زیرا وجود اصل 44 قانون اساسی و اصرار قانونگذار به استفاده از بیمه و فواید آن، موجب گردیده که قانونگذار در خصوص مبحث صنعت بیمه، با وضع قوانینی که اتفاقاً با تأسی از قوانین فقه اسلامی می­باشد، گام­هایی اساسی و مطمئن در این حوزه بردارد. که این خود بیانگر آن است که نظام حقوقی ایران اعتبار ویژه­ای برای صنعت بیمه و قراردادهای حاصله از آن قائل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of insurance contract in the Iranian legal system and Imami jurisprudence

نویسنده [English]

  • Shahzad Ekrami

M.A in private Law

چکیده [English]

insurance as a broad industry that is important from various tools and mechanisms to create peace of mind. This industry can never be successful without considering the laws related to it, in other words, insurance laws are a factor in the trust of the people and Companies are attracted to it, and it encourages them to invest in the insurance industry. On the other hand, Islamic laws, which have been enacted for the welfare and mental and physical security of Muslims, have common aspects with insurance in many aspects and dimensions, so that by studying the rules of jurisprudence, guarantee contract, we will realize that many The jurists agree with insurance and its types in most cases. Although there are some jurisprudential rules, which oppose some of its types, but in the collection, jurisprudential laws can be considered as effective elements in regulating insurance legal laws. The present study has discussed the issue of insurance contract in the Iranian legal system and Islamic jurisprudence in a descriptive-analytical method. Because the existence of Article 44 of the Constitution and the legislator's insistence on the use of insurance and its benefits, has caused the legislator to take fundamental and safe steps in this area by enacting laws that happen to be based on Islamic jurisprudence. This indicates that the Iranian legal system gives special credit to the insurance industry and the resulting contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • insurance contract
  • Iranian legal system
  • Fiqh of Imamiyya