بررسی عرف و مصادیق وکاربردآن در وضوء، تیمم، صلاة وحج
1. بررسی عرف و مصادیق وکاربردآن در وضوء، تیمم، صلاة وحج

عبدالجبار زرگوش نسب؛ معصومه صحرائی

دوره 3، شماره 10 ، پاییز 1399، ، صفحه 46-64

http://dx.doi.org/10.22034/aeclr.2020.120547

چکیده
  این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاة وحج) مورد بررسی قرار داده است. عرف کارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در کتابهای فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود ...  بیشتر