کارکرد قرارداد محرمانگی در قلمرو تجارت بین‌الملل
کارکرد قرارداد محرمانگی در قلمرو تجارت بین‌الملل

محمد طاهری

دوره 4، شماره 14 ، آذر 1400، ، صفحه 7-31

https://doi.org/10.22034/aeclr.2022.310203.1070

چکیده
  حفظ اسرار تجاری موجب حفظ مزیت مطلق یا نسبی تجاری می‌شود. اسرار تجاری از اقسام حقوق مالکیت فکری است که در حقوق تجارت بین‌الملل معنای بسیار عام و مطلقی دارد. هرچند موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری مالکیت فکری ...  بیشتر