لباس دوربین‌دار پلیس و کارکرد حقوقی آن در نظام عدالت کیفری ایران
لباس دوربین‌دار پلیس و کارکرد حقوقی آن در نظام عدالت کیفری ایران

جواد صالحی

دوره 3، شماره 9 ، شهریور 1399، ، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22034/aeclr.2020.118098

چکیده
  لباس دوربین‌دار، جلوه‌ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس‌ دوربین‌دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ...  بیشتر