نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سردفتر اسناد رسمی و مدرس دانشگاه

10.22034/aeclr.2020.118091

چکیده

مطابق قاعده مقابله با خسارت، شخصی که بر اثر رفتار زیانبار دیگری در معرض ورود زیان قرار میگیرد، باید اقدامهای متعارفی را برای دوری از زیانهای قابل اجتناب انجام دهد. اما گاهی موانع و عواملی باعث رفع تکلیف از عهده متعهد می شوند و به عبارتی مانع تحقق و استقرار تکلیف بر دوش زیاندیده می گردند. در نظام های حقوقی مختلف مواردی از قبیل ناتوانی زیاندیده برای مقابله با خسارت، اجرای عین تعهد، تعیین وجه التزام و تعارض اجرای قاعده مقابله با خسارت با تعالیم و فرامین مذهبی زیاندیده، او را از انجام مقابله با خسارت می رهاند و حق مطالبه خسارتهای وارده به خود را نیز از دست نمی دهد. از آنجا که قاعده مقابله با خسارت و موانع اجرای آن به صراحت در حقوق ایران پیش بینی نشده است، مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا میتواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Obstacles to applying the damage control rule (A Comparative Study of American Law)

نویسنده [English]

  • mansoor khakpour

-

چکیده [English]

As a rule of thumb, a person who is exposed to harm as a result of another harmful behavior must take standard steps to avoid avoidable harm. But sometimes obstacles and factors cause the obligation to be removed from the obligee, in other words, they prevent the fulfillment and establishment of the duty on the injured party. In different legal systems, cases such as the inability to deal with the damage, fulfillment of the same obligation, determination of the obligation and conflict of implementation of the rule of compensation with the damaged religious teachings and orders, save him from dealing with the damage and the right to claim damages. Do not lose yourself either. Since the rule of damages and the obstacles to its implementation are not explicitly provided in Iranian law, their comparative study with US law can identify its strengths and weaknesses, and with the help of judicial and legislative practice in explaining the rule of damages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Avoidable damage
  • Dealing with damage
  • Breach of obligation