نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد حقوق خصوصی

چکیده

این قاعده کلی که هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس نباید بدون سبب قانون از مال یا کار دیگری بهره ببرد. گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. این تحقیق با هدف مبرهن ساختن این موضوع که استیفای نامشروع یک منبع مستقل تعهد تلقی می شود یا خیر، به بررسی حقوق ایران و فرانسه می پردازد. قانون مدنی فرانسه در خصوص شناسایی این منبع تعهد ساکت است. با وجود این رویه قضایی این کشور با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی آن را به عنوان یک منبع مستقل در کنار سایر منابع تعهد پذیرفت و شرایط و آثار آن را مبرهن ساخت. قانون مدنی ایران در بخش «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» سخن از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد به میان نیاورده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است، با این وجود در قانون مدنی ایران اسباب ضمان قهری پیش بینی شده است که می توان بر اساس آن استیفای ناشروع را منبع تعهد دانست، اما به نظر می رسد همچنان خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد زیرا اسباب ضمان قهری به تنهایی، قادر نیستند همه مصادق متنوع استیفای نامشروع را در بر گیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Resignation and the resulting responsibility in Iranian and French law

نویسنده [English]

  • Javid Lotfi

M.A in Private Law

چکیده [English]

The moral rule stating that no one should receive money or other properties at the expense of another and without a legal cause in the spirits of many legal and jurisprudential principles. This study aimed to demonstrate the commitment that the vindication of an independent source is considered illegitimate or not, deals with the Iranian and French law, French civil law is silent on identifying the source commitment .Iran's civil law section 'requirements can be achieved without a contract, "a statement of commitment to the vindication of adultery as an independent source of not only some evidences of it has sufficed; However, the Civil Code of toys liability coercive predicted to be based on the vindication of illegitimate sources of commitment is, but it seems still legal gap in this area because toys liability of force alone can not all instances of diversified holding to illegitimate to contain. Hence, according to the principles of domestic law and in particular with reference to the principle of the sanctity of eating void in Islamic jurisprudence, it is possible to provide a theory of new in order to prevent the acquisition of wealth, unjust conditions and effects on the basis explained .

کلیدواژه‌ها [English]

  • advocated
  • Iranian and French law
  • Comparative Law