نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه و حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

2 گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر. اسلامشهر. ایران.

چکیده

در هر جامعه ای قانون گذار برای برقراری نظم و حفظ حیات اجتماعی مجازات هایی را درنظر گرفته که ضمانت اجرای وضع مقررات هر جامعه است .این مجازات ها اهدافی را با خود به دنبال دارند. شریعت مقدس اسلام و حقوق غربی نیز از این امر مستثناء نیستند. به طور کلی چهار هدف برای تمامی مجازات های قانونی یا قراردادی متصورند که عبارتند از : 1- سزادهی 2- بازدارندگی 3- بازپروری 4- ناتوان سازی . دراین مقاله با روش تحلیلی توصیفی به بررسی تطبیقی این چهارهدف درحقوق غربی و اسلامی پرداخته شده است . هدف از این پژوهش روشن ساختن زوایای تاریک علل کیفردهی در ذهن بشر است که با بررسی این اهداف از مفهوم تا کارکرد، به حکمت های وضع مجازات ها و اجرای آن و امتیازات ویژه آنها دراسلام نزدیک شده و درنتیجه آمادگی ذهنی برای تمکین در مقابل مقرارات کیفری اسلام را بیشتر فراهم می آورد. از میان اهداف فوق الذکر سزادهی هدفی است گذشته نگر که به آینده توجه ندارد بنابراین وظیفه گراست و سه هدف دیگر اهدافی آینده نگر هستند که به گذشته توجهی ندارند و فایده گرا هستند. اگرچه به زعم برخی تجمیع این اهداف در کیفرها ممکن نیست اما به صورت اولویت بندی و با لحاظ ترتیب اهمیت ممکن بوده و این مهم را شریعت تا حد زیادی محقق ساخته به گونه ای که بیش از هر هدفی، سزادهی را که ضامن تحقق عدالت کیفری در جامعه و پشتیبان تحقق عدالت ترمیمی است نسبت به سایر اهداف اولویت بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of the purposes of punishment in Islamic and Western law

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Rabbani Mousaviyan 1
  • zahra bakhshi 2

1 Department of Jurisprudence and Law, Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Islamshahr, Iran

2 Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Islamshahr Branch. Islamshahr. IRAN.

چکیده [English]

In any society, the legislature, in order to maintain order and maintain social life, has considered punishments that guarantee the implementation of the rules of each society. These punishments have goals. The holy law of Islam and Western law are no exception. In general, there are four goals for all legal or contractual punishments, which are: 1- Punishment 2- Deterrence 3- Rehabilitation 4- Disability
In this article, with a descriptive analytical method, a comparative study of these four objectives in Western and Islamic law has been done. The purpose of this study is to clarify the dark angles of the causes of punishment in the human mind. Provides more
Among the above-mentioned goals, punishment is a retrospective goal that does not pay attention to the future, so it is task-oriented, and the other three goals are forward-looking goals that do not pay attention to the past and are utilitarian. Although according to some, it is not possible to combine these goals in punishments, but it is possible in terms of prioritization and in terms of importance, and this important thing has been achieved by the Shari'a to such an extent that more than any other goal, punishment Society and support for the realization of restorative justice is given priority over other goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Punishment
  • Deterrence
  • Rehabilitation
  • Disability
  • Punishment Objectives