نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز/دانشکده حقوق و علوم سیاسی

چکیده

دردنیای امروزین، تفکیک قوا به عنوان سنگ بنا و چرخ زیرین آسیاب دموکراسی، زینت قوانین اساسی و عروة الوثقی حقوق و آزادی های مردم جا افتاده و مبنا و هدف اصلی این اصل، دست یابی به آرمان اصیل مردمسالاری بوده است. حال این سئوال مطرح است آیا متدها و مدل های تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران و سه نظام سیاسی مدل و مدعی مردمسالاری یعنی پارلمانی انگلیس، ریاستی آمریکا و نیمه ریاستی/ نیمه پارلمانی فرانسه واقعاً منطبق بر مبانی تفکیک قوا و مختصات مردمسالاری است؟. پژوهش حاضر به روش تحلیلی- توصیفی در پی اثبات این فرضیه است که ارتباط میان مبانی اصل تفکیک قوا و مردمسالاری واقعی همانند پیوند یک متن و پاورقی آن است و لذا نمی توان بسان یک بازی فکری، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا برگزید به طرزی که با مبانی تفکیک قدرت و مشخصات مردمسالاری در مباینتی آشکار باشد. نتیجه تحقیق این خواهد بود که کشورهای مذکور در فوق، مدل های متفاوتی از تفکیک قوا بر مبنای مردمسالاری ظاهری برگزیده اند و پیشنهاد می گردد که چون نظریه قوای سه گانه امروزی، دیگر پاسخگوی مطالبات مردمسالاری نمی باشد قوه چهارم و مردمی به نام «قوه ناظریه و برانداز» در قوانین اساسی کشورها منظور گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Principles and models of separation of powers in Iran and democratic political systems (Britain, France, USA)

نویسنده [English]

  • noorbakhsk riahy

a. aPhD in Public Law, Shiraz Azad University / Faculty of Law and Political Science

چکیده [English]

In today's world, the separation of powers as the cornerstone and cornerstone of democracy, the adornment of the constitution and the vassal of the rights and freedoms of the people and the main basis and purpose of this principle has been to achieve the original ideal of democracy. Now the question arises whether the methods and models of separation of powers in the Islamic Republic of Iran and the three political systems of the model and claimant of democracy, namely the British Parliament, the US presidency and the French semi-presidential / semi-parliamentary, really comply with the principles of separation of powers and democracy. The present study uses analytical-descriptive method to prove the hypothesis that the relationship between the principles of separation of powers and real democracy is like a link between a text and its footnote, and therefore it is not possible to choose different models of separation of powers as a brain teaser. Be clear with the basics of separation of powers and the characteristics of democracy. The result of the research will be that the above-mentioned countries have chosen different models of separation of powers based on apparent democracy, and it is suggested that because today's theory of the three powers no longer meets the demands of democracy, the fourth and popular power called "supervisory power" And subversion "should be considered in the constitutions of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Separation of powers
  • principles
  • models
  • democracy
  • political system