نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دادگستری

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

چکیده
این مقاله با عنوان وصف قابلیت انتقالی اسناد تجاری برات و سفته انجام شد. هدف آن شناخت و تبیین وصف قابلیت انتقال اسناد تجاری بوده نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از این که : خصوصیات اسناد تجاری، مانند: برات، سفته حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است که متاثر از سه ضرورت اصلی یعنی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی است. قانونگذار به منظور حمایت از افراد و امنیت اجتماعی و گسترش تجارت اصول حاکم بر اسناد تجاری را بیان نموده و متعاملین می‌توانند از این اسناد در معاملات استفاده کنند. مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل  استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت، اصل تجریدی اصل قابلیت انتقال سند تجاری است. بند ۸ ماده۲ قانون تجارت معاملات برواتی را اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد تجاری می‌داند. طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت نیز تمام مقررات راجع به بروات تجاری در مورد سفته نیز لازم الرعایه است، وصف قابلیت مبادله‌ای اسناد تجاری باعث سرعت و سهولت اعمال بازرگانی می‌گردد؛ به طوری که با هر بار ظهرنویسی و انتقال، موجب افزایش اعتبار سند تجاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Title: Description of the portability of commercial documents for you and promissory notes

نویسندگان [English]

  • Zahra tahmasbiysawaly 1
  • Abolfazl Dankob 2

1 Dadgostary

2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Gorgan Branch

چکیده [English]

Abstract
This article was done with the title of describing the portability of commercial documents and promissory notes. Its purpose is to identify and explain the description of the ability to transfer commercial documents. The results of the research are: The characteristics of commercial documents, such as: promissory note, promissory note is the result of commercial and commercial needs that are affected by three main needs: speed, ease and security of business relations. Is. The legislature has stated the principles governing commercial documents in order to protect individuals and social security and to expand trade, and traders can use these documents in transactions. The most important principles governing commercial documents include the principle of non-attention to objections, the principle of independence of signatures, the principle of independence of obligation, the principle of employment of liability and the principle of debt, the abstract principle of the principle of transferability of commercial document. Paragraph 8 of Article 2 of the Commercial Code considers commercial transactions to be commercial, whether between a trader or a non-trader. According to Article 309 of the Commercial Code, all regulations regarding commercial brokers in the case of promissory notes must also be observed. So that with each endorsement and transfer, it increases the validity of the commercial document.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: commercial documents
  • transferability
  • condition