نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم قرآن شیراز-دانشگاه دادگستری شیراز(استاد) دانشجوی دکترای فقه و حقوق خصوصی

2 استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه میبد-

10.22034/aeclr.2021.290234.1061

چکیده

بررسی فقه – حقوقی اصل حسن نیّت در قراردادهای تجاری
چکیده
اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه که به عنوان یک اصل در سلامت روانی معاملات تجاری و از اصول اساسی حاکم بر قراردادها ست که در کنار دیگر اصول حاکم از جمله، اصل آزادی قراردادها و حاکمیّت اراده از اهمیّت قابل توجه و انکار ناپذیری برخوردار می باشد. اهمیّت و جایگاه این اصل و آثار حقوقی حاصل از آن به نحوی است که، چنین اصلی در بسیاری از اسناد معتبر بین المللی از جمله، اصول قراردادهای تجاری بین المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی دارد.
بررسی تطبیقی اصل روانی حسن نیت در سلامت قراردادهای بین المللی به صورت تطبیقی در حقوق کامن لا ، رومی ژرمنی، فقه و حقوق موضوعه ایران صورت گرفته است. برخی از کشورها از جمله، حقوق آلمان، ایتالیا، فرانسه و ایالات متّحده آمریکا به طور صریح به عنوان یک قاعده مهم و اساسی در بین سایر اصول و قواعد حاکم بر قراردادها به رسمیّت شناخته شده است و طرفین قراردادهای تجاری خود را ملزم به تبعیّت از آن می دانند.به گونه ای که دیگر اصول حاکم بر قراردادها نمی توانند اهمیّت و آثار آن را تحت تأثیر قرار دهند. از جمله آثار و ضمانت های اجرایی اصل روانی حسن نیت می توان به مسئولیّت هر یک از طرفین قرارداد در مراحل مقدماتی انعقاد، اجراء و تفسیر آن اشاره کرد که در صورت تقصیر هر یک از آنها و ایجاد خسارت برای دیگری، شخص مقصّر ملزم به جبران خسارات می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Jurisprudence - Legal Principle of Goodwill in Commercial Contracts

نویسندگان [English]

  • somayeh ahangaran 1
  • hamid rustuea 2

1 student of phd

2 assistentprofossor

چکیده [English]

The principle of good faith and fair behavior, which is a principle in the mental health of commercial transactions and one of the basic principles governing contracts, which, along with other governing principles such as the principle of freedom of contract and the rule of will, is of considerable and undeniable importance. The importance and status of this principle and its legal effects are such that it has such a principle in many valid international documents, including the principles of international trade agreements, the principles of European contract law and domestic law.A comparative study of the psychological principle of good faith in the health of international agreements has been done comparatively in the common law, Romano-Germanic, jurisprudence and subject law of Iran. Some countries, including Germany, Italy, France, and the United States, are explicitly recognized as an important and fundamental rule among other principles and rules governing contracts, and the parties to their trade agreements are required to comply with They know it. In a way that other principles governing contracts can not affect its importance and effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • keys:Good faith
  • fair behavior
  • business contracts